محصولات

نرم افزار پست الکترونیک چاپار

"در ایران به منظور استفاده از پست الکترونیک سازمانی از  محصولات قفل شکسته , کرک شده و ناامن خارجی استفاده می گردد.حتی سازمان هایی که با پذیرفتن قیمت های گزاف لایسنس های خارجی به سمت این محصولات رفته اند از چند جهت در خطر  و محدودیت هستند. "

· سوءاستفاده شرکت ها و دولت های خارجی و شنود اطلاعات
· فقدان پشتیبانی مناسب و در لحظه
· عدم جوابگویی به نیازمندی های خاص کاربران , سازمان  و بنگاه های اقتصادی در ایران
· عدم پشتیبانی از خط و زبان فارسی
· عدم بروز رسانی